ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ការិយាល័យយីវ៉ា

ទំនាក់ទំនង: Bonnie Zhang

ចំណងជើង៖ នាយកផ្នែកលក់

០០៨៦-១៧៣-៥៧៩៩-៩៨៦៦

លេខ ២៩៣ ផ្លូវឈុននីងតំបន់ឧស្សាហកម្មហ៊ូហៃយយីវូ ៣២២០០០ ហ្សេជាំងប្រទេសចិន

ការិយាល័យហាំងចូវ

ទំនាក់ទំនង៖ ម៉ាក់ហ្គីវ៉ាង

ចំណងជើង៖ អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ

០០៨៦-១៨៨-១៤៨៧-៨៦១៨

បន្ទប់លេខ ៩១៣, ៩ / F, សួនវិទ្យាសាស្ត្រ Baosheng អាគារលេខ ១ មជ្ឈមណ្ឌល Baosheng Century, ៨០០, ផ្លូវ Minhe, ផ្លូវ Ningwei, ស្រុក Xiaoshan, Hangzhou 311215, ខេត្ត Zhejiang ប្រទេសចិន